Quy trình cấp Thẻ thông hành thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Bình Dương

Thông quan xe nhập khẩu bị đánh cắp bị tuyên bố là bất hợp pháp